Posts Tagged ‘forkynnelse’

30
nov

… evangeliet om riket skal forkynnes …

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

«Kirken har i stor grad erstattet evangeliet om riket med evangeliet om frelse». Det er pastor Bill Johnson i Bethel-menigheten i Redding i California som utfordrer. Noen vil avvise hele problemstillingen.

Men hør først Johnsons forklaringer på hva dette dreier seg om. «Evangeliet om frelsen fokuserer på å få mennesker frelst og til himmelen». «Evangeliet om riket fokuserer på å forvandle liv, byer og nasjoner gjennom Guds herrevelde her og nå». (Gud er god, side 49).

Selvfølgelig er de to fokuseringene vevd inn i hverandre, men begge er gyldige sider av menighetens kall. Vi forkynner frelsesbudskapet; vi forkynner evangeliet om riket. Eller gjør vi ikke det? Kan Johnsons diagnose være korrekt også i vår eller våre sammenhenger?

Jesus sa: «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme».

Guds rike er kommet nær; det var budskapet …

Tags: , , , ,

13
jan

Hverdagstro

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

«I kirken lærer jeg mer om Gud og Jesus, men den påvirker ikke mitt liv for øvrig», sier en av de intervjuede. De går i kirken, og de ber. Men disse «religiøse» handlingene har ingen relasjon til hverdagen deres.

Tags: , , , ,

6
mar

Lavterskel

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

For å sette det på spissen: Folk flest våget ikke å gå i «kirken» (kirkehus eller bedehus fantes for øvrig ikke) eller på gudstjeneste eller på vekkelsesmøter. Men mange ble frelst. Hvordan? Svaret antydes gang på gang. «Folket satte dem (de kristne) høyt» – for selv om folket ikke gikk på møter, møtte de kristne overalt i samfunnet.

Tags: , , , ,

11
sep

Jeg, meg, mitt og mine

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Kan der være at noen former for ”kristen” forkynnelse kan bli et redskap som hindrer oss i å følge Rom 12,2: ”Innrett dere ikke etter den nåværende verden”. Med andre ord at vi nettopp får hjelp til å innrette oss etter den nåværende verdens individualisme og velværeforkynnelse?

Tags: , , ,

5
aug

Forkynnelse og/eller undervisning

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Undervisningen er viktig. Men den kan aldri erstatte forkynnelsen, proklamasjonen. Læreren er viktig. Men han kan ikke erstatte forkynneren.

Tags: ,

13
aug

Jordens salt – verdens lys

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen

Jesus brukte to bilder som med all tydelighet viser at han har utnevnt oss til ”samfunnspåvirkere”: ”Dere er jordens salt. … Dere er verdens lys” (Matt 5,13-14). Talen er tydelig. Den gjelder jorden og verden, og setningene som følger, viser at påvirkningen skjer gjennom konkrete innspill som kan observeres av verden, ”så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!”

Tags: , , , , , ,

Noen ord om å være forkynner av Guds ord, om hva en preken er, om å være en god tilhører – respekt for oppdraget, respekt for Skriften, respekt for tilhørerne.
Tanker om prekentyper og forberedelse til å forkynne, om den «mystiske» erfaring av å bevege seg fra å arbeide med en taus tekst til at samme teksten begynner å arbeide med predikanten. Det flere tusen år gamle ordet blir et nå-ord som brenner i predikantens hjerte.

Tags: , , , ,

22
jun

Forkynnelse som forandrer virkeligheten – 2

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

Menigheter i sunn vekst og kontinuerlig fornyelse trenger forkynnelse der idealet er å løfte frem ”hele Guds råd” med sentrum i ”ordet om korset”. Skal det skje, er det etter artikkelforfatterens mening nyttig å skille mellom to hovedtyper av forkynnelse, bekreftende og erobrende kaller han dem. Begge to er viktige. Den ene sikrer forankringen i det helt sentrale; den andre strekker tro og tanke og handling. Hindringene for den erobrende forkynnelsen er flere. Lær å kjenne dem igjen!

Tags: , ,

22
jun

Forkynnelse som forandrer virkeligheten – 1

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

Den kristne menighet har i oppdrag å forkynne. Den har lært av apostlene at evangeliet skal forkynnes. ”Vi forkynner Kristus korsfestet,” skriver Paulus. Men han forteller også at forkynnelsen hadde bredde og omfattet noe han kalle ”hele Guds råd”. I denne artikkelen ser vi nærmere på bibelsk sunn og balansert forkynnelse. I en neste artikkel vil vi se to former for forkynnelse som må til for å se en menighet i vekst og fornyelse.

Tags: ,

6
jun

Troen kommer av forkynnelsen

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Evangeliske kristne er ivrige med å understreke hvor viktig forkynnelsen av Guds ord er i alt som har med evangelisering og misjon å gjøre. Vi siterer gjerne ordene om at «av nåde er dere frelst, ved tro … det er ikke av gjerninger». Og den frelsende tro skapes gjennom det forkynte ord. Derfor minner vi hverandre og andre stadig om det apostoliske ordet i Romerbrevet 10,17 om at troen kommer av forkynnelsen.

Tags: ,