Archive for the ‘Meninger om mangt’ Category

24
sep

Min far var blodgiver

   Posted by: reidar Tags: , ,

Min far var blodgiver. Jeg har ikke noe foto av ham som viser ham som det. Men for mitt indre forestiller jeg meg ham på sykkel. For når kallet til å gi av sitt blod kom, var han rede for turen til sykehuset. Hvordan hendelsen utfoldet seg videre har jeg bare vage forestillinger om. Men fantasibildet av mannen på sykkelen vekker på en måte en slags stolthet. For jeg vet at det hører sammen med andre bilder som i sum blir et portrett av en pålitelig arbeidsmann og trofast ektemann og far.

Hvorfor valgte rørlegger/vaktmesterG. å gi av sitt blod – ofte på ubekvemme tider på døgnet – og alltid til beste for mennesker han ikke kjente? Jeg vet ikke svaret. Men sannsynligvis er det lett: Noe eller noen viste ham behovet for blod, og han stilte seg selv frem for å ta sin del av …

4
apr

De hvite flekkene

   Posted by: reidar Tags: , ,

På en vegg hjemme hos oss henger en kopi av et gammelt kart over det sørlige Norge. Det er fargerikt og detaljert – med ett unntak: et hvitt felt med noen få bokstaver som gir oss et vink om hva det handler om: TELLE MARCK. Et raskt søk på nettet gir oss forklaring på flekken: «Siden middelalderen, og da Norge først ble kartlagt på 1600-tallet, hadde Telemark bare vært en hvit flekk på kartet, det vil si at ingen såkalt lærd person hadde reist gjennom».

Bruken av uttrykket er mangfoldig, og jeg skal ikke utdype den særlig mer. De hvite flekkene er områder vi ikke kjenner. Realiteten er der. Telemark var med sin flekk like virkelig som resten av Norge uten. Afrika lå der fylt med hvite områder på primitive kart inntil europeiske oppdagere synliggjorde kontinentet med mangefargede kart.

Sammenligningen holder ikke så langt, men jeg våger …

2
feb

Velsign – og forbann ikke

   Posted by: reidar Tags: , , ,

Har du kvittet deg med noen fiender i det siste?

Ja, for hvis du er troende, så er du mer eller mindre i krig. En av apostlene, Paulus, kunne kalle det «troens gode strid» og formane en lærling til å stride i samme strid. Det er bare ett av hans mange ord for krigen vi får del i som etterfølgere av Fredens Gud. Han har en rekke ord for krigens farer: nød, angst, forfølgelse, fare eller sverd. «Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss». Det kunne skrives bøker om det, og det har skjedd.

Der er én tekst mange griper til når kamp er emne, Efeserbrevet 6,10-18. De troendes fiende identifiseres: Djevelen og hans hær og hans offiserer. De er imponerende. Men de kan overvinnes av en hær kledd i Guds fulle rustning. Igjen: det kunne skrives bøker om det, …

«Kirken har i stor grad erstattet evangeliet om riket med evangeliet om frelse». Det er pastor Bill Johnson i Bethel-menigheten i Redding i California som utfordrer. Noen vil avvise hele problemstillingen.

Men hør først Johnsons forklaringer på hva dette dreier seg om. «Evangeliet om frelsen fokuserer på å få mennesker frelst og til himmelen». «Evangeliet om riket fokuserer på å forvandle liv, byer og nasjoner gjennom Guds herrevelde her og nå». (Gud er god, side 49).

Selvfølgelig er de to fokuseringene vevd inn i hverandre, men begge er gyldige sider av menighetens kall. Vi forkynner frelsesbudskapet; vi forkynner evangeliet om riket. Eller gjør vi ikke det? Kan Johnsons diagnose være korrekt også i vår eller våre sammenhenger?

Jesus sa: «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme».

Guds rike er kommet nær; det var budskapet …

28
sep

Kvalifisert til tjeneste

   Posted by: reidar Tags: , , , , ,

Der er en voksene visshet om at alle troende er kalt til å tjene Gud der han har plassert dem i samfunn, arbeidsliv og studium. Det er gammel viten, men har vært halvt skjult – overskygget av dem som har hatt sin hovedtjeneste bak kirkens og misjonens fire vegger. Visst har begge leirer egenart. Men de har mer som binder dem sammen enn det som skiller dem. La meg bruke førstegenerasjon av ”kristne” tjenere for å illustrere: 

Kunnskap

Var der 11 eller 12 av dem, eller 200 eller 500+? Jeg tenker på dem som opplevde de  40 døgnene 1. påskedag til Kristi himmelfarts dag. Det er tydelig at de skal sendes ut, og at deres tjeneste er kunnskapsbasert. Jesus underviste dem: ”Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag” – ikke et forkortet evangelium, men forankret i frelseshistorien – ”og …

”Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker” skrev apostel Paulus og ga en prioritet for menigheten, ”framfor alt”. Han gir oss solid grunn for den bønnen. For den Gud vi ber til, ”vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne”.

Den faste grunn er Kristus ”han som ga seg selv som løsepenge for alle”. Er der noen bønn vi med visshet kan vite er etter Guds vilje, er det bønnen for et medmenneskes frelse og vekst i sannhet.

”Alle” er tre ganger nøkkelordet i denne paulinske teksten. Men midt i alle-prioriteten skyter han inn en begrensnıng: ”Be for konger og alle i ledende stillinger”. Eller er det en utvidelse?

Konger er mennesker. Det samme er statsråder, stortingskvinner og –menn og andre ledende på alle samfunn-arenaer og plan. Noen er  troende; andre ikke. Selvsagt …

Det skal bli en prosesjon uten like. Er det et glimt av den fullførte misjonsbefalingen? Dreier det seg om disippelgjorte nasjoner under ledelse av sine ledere (konger eller presidenter)? Ja, hva annet? For ”noe urent skal aldri komme inn i byen”. Kanskje er dette verd å tenke på når vi hilser kong Harald og ber ”Gud, sign vår konge stor”. Selv barnetoget matcher ikke inntoget i det nye Jerusalem.

16
mar

Større visjoner

   Posted by: reidar Tags: , , , , , ,

Guds frelse er for hele mennesker, inkludert kroppen! Og individet tilhører en sammenheng Gud er etter: «Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst». Fra storfamilien til byen, til distriktet, til nasjonen. Det er det misjonsbefalingen i Matteus handler om – å disippelgjøre nasjoner.

13
jan

Hverdagstro

   Posted by: reidar Tags: , , , ,

«I kirken lærer jeg mer om Gud og Jesus, men den påvirker ikke mitt liv for øvrig», sier en av de intervjuede. De går i kirken, og de ber. Men disse «religiøse» handlingene har ingen relasjon til hverdagen deres.

Oppfordringen til bønn «for konger og for alle som er i høy stilling» knyttes til disse offentlige tjenestene eller embetene. De skal ivareta og verne samfunnet «så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet».