2
mai

Uventede og ubedte erfaringer

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Jan-Olav Henriksen og Kathrin Pabst:
Uventet og ubedt
Paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro
Universitetsforlaget, 2013
Heft. 206 sider

”Hva skjer når mennesker med relativt tradisjonell tro har uventede erfaringer av ekstraordinær karakter?” spør MF-professor i religionsfilosofi Henriksen og etnolog Pabst i boken de har skrevet sammen med utgangspunkt i utførlige intervjuer med en rekke personer ”med erfaringer som man kan kalle ikke-hverdagslige, ekstraordinære; eller, med et mer ladet ord: paranormale”.

Tradisjonell kristen ramme

Det er erfaringer som informantene ikke har tatt initiativet til; de fremstår som uventede og ubedte. Men de er betydelige og ”bidrar til endring, skifte av perspektiv og selvforståelse, eventuelt også endringer og justeringer i måten man lever og orienterer seg i verden på”.

Selv om mange av erfaringene boken beskriver, ofte forbindes med ”alternative former for religiøsitet” eller vekkelsespredikanter eller ”såkalte karismatiske kristne miljøer”, har forfatterne bevisst valgt å holde seg til ”mennesker som har sin religiøse tilhørighet i en mer tradisjonell og etablert kristen ramme”. Deres interesse er ”samspillet og den eventuelle brytningen mellom utenomhverdagslige erfaringer og tradisjonell religiøsitet”.

Erfaringene sorterer boken i kapitlene:

  • Varme hender – kristen ”healing”?
  • Rykter om engler, og en mer ”porøs” verden
  • Mellom det gode og det onde
  • ”I see dead people”, å møte de døde

Disse kapitlene består først og fremst av referat av intervjuene, noen ganger vel ordrike, og delvis betraktinger omkring forståelsen av fenomenene. Noen av informantene er med i mer enn én kategori.

Også vanlig i vår tid

Allerede i åpningskapitlet fastslår boken at slike paranormale erfaringer ikke bare er fortid, men vanlig også i vår tid. Men der er en rekke sosiale og mentale sperringer for å snakke om dem og fortelle om egne erfaringer. Denne sperren beskrives med begrepet ”repressiv ortodoksi”, ”når man med bakgrunn i en eller annen lære eller overbevisning om hvordan virkeligheten egentlig skal være, avviser paranormale erfaringer”. Forfatterne mener at den holdningen finnes vel så mye i kirke og kristenliv som i andre miljøer som de medisinske og religionsvitenskaplige.

Ikke bare kognitivt

Boken munner ut i et omfattende kapittel som drøfter en rekke sider ved erfaringene og hvordan de tolkes av dem som opplever dem. Det anbefales at kirken ikke må skyve mennesker som opplever dem ut i det alternative miljøet, men forholde seg åpent og tydelig til dem og bidra til at de få en positiv mening innenfor en tradisjonell religiøs ramme. Kapittelet avsluttes med religionsfilosofiske betraktninger – en utfordring til å bryte opp fra en ramme der religion er så sterkt knyttet til det kognitive innhold i troen at praksis og erfaring blir sekundært. Teologien utfordres til å ”arbeide videre med forholdet mellom tro og erfaring slik at man får bedre tolkningsressurser til ekstraordinære eller paranormale erfaringer”.

Bredere debatt

Det er til tider en spennende bok. Forfatterne har opplagt rett i at det dreier seg om et utsnitt av en omfattende virkelighet. Der er ingen grunn til å tvile på at informantene har opplevd det de forteller om, og det har hatt avgjørende betydning for dem – selv om deres tolkninger er ulike for tilsynelatende samme sak. Men det er vanskelig å ta stilling til forfatternes konklusjoner og utfordringer til kirke og teologi. Kanskje trenger vi en bredere debatt med flere på banen.

Trykt i Dagen 2. mai 2013

Tags:

This entry was posted on torsdag, mai 2nd, 2013 at 09:44 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment