27
mai

Forkynn!

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Det talte ord har alltid vært viktig for den kristne menighet. Oftest samler vi dette vitale elementet i menighetens liv under ett ord: forkynnelse. I den siste tiden har vi riktignok oftere og oftere hørt alt verbalt fra prekestol eller plattform bli samlet under et annet ord: undervisning. Kanskje ordbruken varierer etter hvor i det kirkelige landskap en befinner seg?

Både forkynnelse og undervisning er uttrykk for vesentlige sider ved det som skal og må foregå i en bibeltro forsamling. Men straks det ene eller det andre eller et eventuelt tredje ord blir samleuttrykket, er der en fare for at vi mister den bredde som ligger i bibelsk praksis. Apostelen Paulus skildrer flere ganger sin egen og medapostlenes praksis og opererer med et sett av ord. Han minner for eksempel eldsterådet fra Efesus om at ”jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene. Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.” Han skriver til kolosserne: ”Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å framstille hvert menneske fullkomment i Kristus. De varierte uttrykkene er neppe brukt for å brodere ut en og samme sak. Her må det være tale om flere former for verbal kommunikasjon, flere metoder eller måter for å formidle hele Guds råd – ”alt det som kunne være til gagn for dere”.

Å undervise eller å lære er alltid viktig, så viktig at Jesus fra sin plass ved Faderens høyre hånd satte og setter lærere i menigheten. I en tid hvor kristen kunnskap er mangelvare, blir det maktpåliggende å undervise både om de grunnleggende ting i den kristne tro og konkret hvordan troen skal leves ut både i hjem, menighet og samfunnet ellers. Apostelen Paulus lærer oss at Skriften ikke bare kan gjøre oss vis til frelse, men at den er ”nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning”.

Det sies noen ganger i dag at vårt problem ikke er at vi ikke vet nok, at vi ikke har nok kristen kunnskap, men at vi ikke praktiserer det vi vet. Noe rett kan det være i den siste setningen. Men generelt vil vi hevde at det er et større problem at der er så mange sider av Guds råd som ikke blir løftet frem og derfor heller ikke blir virkelighet i menighetens og de troendes liv.

Men når det er sagt, må noe annet også sies. Det er farlig å generalisere, men det synes oss som om mangelen på forkynnelse i mange sammenhenger er større enn mangelen på undervisning. Det greske verbet kerysso betyr forkynne, preke, proklamere. Den som gjør det et en keryx, ”en herold, en utsending eller representant med fullmakt fra kongen, militære ledere eller andre myndigheter. Hans oppgave var å bære fram et budskap, en proklamasjon fra dem som sendte ham, og som regel ved offentlig og høylydt å rope ut budskapet” (Studiebibelen).

Det er noe annet enn undervisning! Det er å proklamere Guds rike, forkynne evangeliet, kunngjøre frelsesverket, rope det ut. I den grad det skal knyttes til et av de andre ordene Paulus bruker om sin virksomhet i Efesus, hører det mer sammen med vitne enn lære.

Vi trenger både undervisning og forkynnelse. Men i den grad vi kan rangere dem, er forkynnelsen primær. ”Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører,” skriver apostelen, ikke av undervisningen – selv om den etter hvert kan være med å fylle troen med innhold. Men vi trenger fortsatt forkynnelsen – for det er ikke bare den begynnende tro som kommer av den, den angår hele troens liv.

Ta vare på undervisningen – men glem ikke forkynnelsen!

Trykt som kommentar i Magazinet 5. februar 2005

Tags: ,

This entry was posted on onsdag, mai 27th, 2009 at 19:19 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment